پیام در واتس اپ کوروش صنعت بادله

فرم درخواست نمایندگی

مشخصات متقاضی حقیقی
مشخصات متقاضی حقوقی
متقاضی اخذ نمایندگی:
مشخصات محل اخذ نمایندگی
موقعیت محل مورد تقاضا از نظر دسترسی
وضعیت مالکیت محل مورد تقاضا
امکانات محل مورد تقاضا